Công khai tài chính ngày 01/10/2020


Công khai tài chính ngày:  01/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 369 cháu

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 16.500đ

Tổng số tiền thu: 369 x 16.500 = 6.088.500đ

Tổng số tiền chi: 6.088.500d

Thừa: 0

Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu