Công khai tài chính ngày 02/10/2020


Công khai tài chính ngày:  02/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 320 cháu

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 18.500đ

Tổng số tiền thu: 320 x 18.500 = 5.920.000đ

Tổng số tiền chi: 5.920.000d

Thừa: 0

Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu