THÔNG TIN NHÂN SỰ 

1. Ban giám hiệu: 03 2. Tổ chuyên môn: 02 3.Các tổ chức chính trị, xã hội: - Chi bộ: 32 đảng viên - Công đoàn: 47 đoàn viên - Chi đoàn: 23 đoàn viên