Công khai tài chính ngày 13/9/2021


Công khai tài chính ngày:  13/9/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 257 cháu

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 18.500đ

Tổng số tiền thu: 18.500đ x 257 =4.754.000đ

Tổng số tiền chi: 4.753.000đ

Thừa: 0

Thiếu: 0

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu