Công khai tài chính ngày 26/10/2020


Công khai tài chính ngày:  26/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 344 cháu

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 18.500đ

Tổng số tiền thu: 344 x 18.500 = 6.364.000đ

Tổng số tiền chi: 6.364.000đ

Thừa: 0

Thiếu: 0

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu