Công khai tài chính ngày 30/9/2020


Công khai tài chính ngày:  30/9/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 354 cháu

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 16.500đ

Tổng số tiền thu: 354 x 16.500 = 5.841.000đ

Tổng số tiền chi: 5.841.000đ

Thừa: 0

Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu