Tài chính công khai ngày 25/03/2021


Công khai tài chính ngày:  25/03/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 349 cháu

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 18.500đ

Tổng số tiền thu: 349 x 18.500 = 6.456.500đ

Tổng số tiền chi: 6.456.500đ

Thừa: 0

Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu